Điền vào Chỗ trống Câu tiếng Đức
Cách tạo phiếu bài tập điền vào chỗ trống cho người học tiếng Đức

Công cụ này được thiết kế giúp tạo các bài tập tiếng Đức để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ tiếng Đức bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống.

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Đức cũng như tiêu đề của bảng tính. Bạn có thể dễ dàng in bài tập tiếng Đức vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số lượng trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.

Công cụ này được thiết kế giúp tạo các bài tập tiếng Đức để học viên điền đáp án đúng.

Nhập văn bản và nhấp vào các từ bạn muốn học viên điền vào. Các từ tiếng Đức bạn chọn sẽ hiện ra sau cùng. Bạn có thể chọn nếu muốn trộn đáp án để học viên giải sau đó tìm vị trí đúng để điền vào chỗ trống.

Bạn có thể chọn phông và kích cỡ chữ tiếng Đức cũng như tiêu đề của bảng tính. Bạn có thể dễ dàng in bài tập tiếng Đức vừa tạo. Khi in, bạn có thể chọn số lượng trang kèm đáp án và không kèm đáp án. Các trang kèm đáp án sẽ hiện các từ điền vào chỗ trống gạch dưới.

Other pages and resources