Tạo Bảng Bingo Số tiếng Đức

 
Còn lại để nhập 9

Cách tạo bảng bingo số tiếng Đức

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Đức từ những số bạn nhập. Đây là bài tập tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Đức.

Đầu tiên, nhập các số của bạn. Mỗi số có thể lên đến 8 chữ số và cách nhau bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Bạn có thể chọn kích thước của bảng: 9, 16, hoặc 25 số. Các số đã nhập sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Đức trong bảng bingo. Nếu bạn chọn tùy chọn "số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau", cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số dạng chữ viết bằng tiếng Đức trong ngoặc. Chúng tôi cũng có một công cụ riêng biệt để tạo bảng bingo tiếng Đức với các số bất kỳ từ một khoảng số được chọn.

Tạo bảng bingo với các số bằng chữ tiếng Đức từ những số bạn nhập. Đây là bài tập tuyệt vời để kiểm tra kiến thức về số bằng chữ tiếng Đức.

Đầu tiên, nhập các số của bạn. Mỗi số có thể lên đến 8 chữ số và cách nhau bằng dấu cách hoặc dấu phẩy. Bạn có thể chọn kích thước của bảng: 9, 16, hoặc 25 số. Các số đã nhập sẽ xuất hiện dưới dạng viết bằng chữ tiếng Đức trong bảng bingo. Nếu bạn chọn tùy chọn "số ở vị trí bất kỳ trên các bảng khác nhau", cùng một số sẽ xuất hiện ở mỗi bảng nhưng ở những vị trí khác nhau.

Bạn có thể chọn in một bảng đáp án và số bảng bingo không kèm đáp án. Bảng đáp án có các số kèm số dạng chữ viết bằng tiếng Đức trong ngoặc. Chúng tôi cũng có một công cụ riêng biệt để tạo bảng bingo tiếng Đức với các số bất kỳ từ một khoảng số được chọn.

Other pages and resources