Đếm số Ký tự và số Từ tiếng Đức

Đếm từ::   0
Đếm nguyên âm::   0
Đếm phụ âm::   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Cách sử dụng trình đếm từ tiếng Đức này

Nhập văn bản tiếng Đức của bạn và công cụ sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, bao nhiêu từ, nguyên âm và phụ âm.

Nhập văn bản tiếng Đức của bạn và công cụ sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, bao nhiêu từ, nguyên âm và phụ âm.

Other pages and resources