Tạo Khoảng trống các Câu tiếng Đức
Cách tạo bài tập điền vào chỗ trống cho người học tiếng Đức

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Đức điền đáp án, theo ví dụ bạn đưa ra.

Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Ý tưởng ở đây là học viên cần hoàn thành câu với từ tương tự;  chẳng hạn "I like watching documentaries".

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Đức, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Đức điền đáp án, theo ví dụ bạn đưa ra.

Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Ý tưởng ở đây là học viên cần hoàn thành câu với từ tương tự;  chẳng hạn "I like watching documentaries".

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Đức, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.

Other pages and resources