Đổi Số đếm tiếng Đức sang Số đếm tiếng Anh


Cách dịch số bằng chữ tiếng Đức sang tiếng Anh

Nhập số bằng chữ tiếng Đức để đổi sang số bằng chữ tiếng Anh và ngược lại. Các số dài trong tiếng Đức có thể rất khó nhớ nên đây là cách tuyệt vời để xem phiên bản tiếng Anh của chúng.

Nhập số bằng chữ tiếng Đức để đổi sang số bằng chữ tiếng Anh và ngược lại. Các số dài trong tiếng Đức có thể rất khó nhớ nên đây là cách tuyệt vời để xem phiên bản tiếng Anh của chúng.

Other pages and resources